1. tabaquismo o tabaquisno
 2. taberna o taberma
 3. tabernas o tabermas
 4. taberner o tabermer
 5. tabernera o tabermera
 6. tabernero o tabermero
 7. tabernilla o tabermilla
 8. tabernáculo o tabermáculo
 9. tablón o tablóm
 10. tabulación o tabulacióm
 11. taciturna o taciturma
 12. taciturno o taciturmo
 13. taciturnos o taciturmos
 14. tacna o tacma
 15. tacón o tacóm
 16. tafetán o tafetám
 17. taiwán o taiwám
 18. tajín o tajím
 19. talibán o talibám
 20. talismanes o talisnanes
 21. talismán o talisnán
 22. talismán o talismám
 23. talión o talióm
 24. talmente o talnente
 25. talmud o talnud
 26. talón o talóm
 27. tambaleándome o tambaleámdome
 28. tambaleándose o tambaleámdose
 29. también o tambiém
 30. tamerlán o tamerlám
 31. tamoxifén o tamoxifém
 32. tampón o tampóm
 33. tangencialmente o tangencialnente
 34. tantrismo o tantrisno
 35. taormina o taornina
 36. taoísmo o taoísno
 37. taparme o taparne
 38. tapándole o tapámdole
 39. tapándose o tapámdose
 40. tapón o tapóm
 41. taquipnea o taquipmea
 42. tardarán o tardarám
 43. tardofranquism o tardofranquisn
 44. tardón o tardóm
 45. tarifación o tarifacióm
 46. tarificación o tarificacióm
 47. tarjetón o tarjetóm
 48. tarma o tarna
 49. tarzán o tarzám
 50. tarántula o tarámtula
 51. tarántulas o tarámtulas
 52. tarín o tarím
 53. tasación o tasacióm
 54. tascón o tascóm
 55. tasmania o tasnania
 56. taurinismo o taurinisno
 57. tavernier o tavermier
 58. taxidermista o taxidernista
 59. taxonómica o taxonónica
 60. taxonómicas o taxonónicas
 61. taxonómico o taxonónico
 62. taxonómicos o taxonónicos
 63. taxímetro o taxínetro
 64. taxón o taxóm
 65. tayikistán o tayikistám
 66. taylorismo o taylorisno
 67. tazón o tazóm
 68. taína o taíma
 69. taíno o taímo
 70. taínos o taímos
 71. tdma o tdna
 72. teatralización o teatralizacióm
 73. teatralmente o teatralnente
 74. technicolor o techmicolor
 75. techno o techmo
 76. technologies o techmologies
 77. technology o techmology
 78. tecnica o tecmica
 79. tecnicismo o tecnicisno
 80. tecnicismo o tecmicismo
 81. tecnicismos o tecnicisnos
 82. tecnicismos o tecmicismos
 83. tecnico o tecmico
 84. tecnicolor o tecmicolor
 85. tecnificación o tecmificacióm
 86. tecnificada o tecmificada
 87. tecnificadas o tecmificadas
 88. tecnificado o tecmificado
 89. tecnificados o tecmificados
 90. tecnificar o tecmificar
 91. tecno o tecmo
 92. tecnocracia o tecmocracia
 93. tecnocrática o tecmocrática
 94. tecnocráticas o tecmocráticas
 95. tecnocrático o tecmocrático
 96. tecnologia o tecmologia
 97. tecnología o tecmología
 98. tecnologías o tecmologías
 99. tecnológica o tecmológica
 100. tecnológicas o tecmológicas
 101. tecnológico o tecmológico
 102. tecnológicos o tecmológicos
 103. tecnos o tecmos
 104. tecnócrata o tecmócrata
 105. tecnócratas o tecmócratas
 106. tecnólogos o tecmólogos
 107. tecpán o tecpám
 108. tectónica o tectómica
 109. tectónicas o tectómicas
 110. tectónico o tectómico
 111. tectónicos o tectómicos
 112. tecún o tecúm
 113. teflón o teflóm
 114. teherán o teherám
 115. tehuacán o tehuacám
 116. tejón o tejóm
 117. teledetección o teledeteccióm
 118. teledifusión o teledifusióm
 119. telefilm o telefiln
 120. telefilme o telefilne
 121. telefilmes o telefilnes
 122. telefilms o telefilns
 123. telefónica o telefómica
 124. telefónicas o telefómicas
 125. telefónico o telefómico
 126. telefónicos o telefómicos
 127. teletón o teletóm
 128. televisación o televisacióm
 129. televisión o televisióm
 130. telleldín o telleldím
 131. telmex o telnex
 132. telmo o telno
 133. telnet o telmet
 134. telémaco o telénaco
 135. telémetro o telénetro
 136. telómeros o telóneros
 137. telón o telóm
 138. tematización o tematizacióm
 139. temblándole o temblámdole
 140. temblón o temblóm
 141. temiéndose o temiémdose
 142. temozón o temozóm
 143. tenazmente o tenaznente
 144. tendencialment o tendencialnent
 145. tenderme o tenderne
 146. tenebrismo o tenebrisno
 147. tenerme o tenerne
 148. tenme o tenne
 149. teorización o teorizacióm
 150. teotihuacán o teotihuacám
 151. tepoztlán o tepoztlám
 152. teratogénico o teratogémico
 153. tercerización o tercerizacióm
 154. tercermundismo o tercernundisno
 155. tercermundista o tercernundista
 156. tercermundistas o tercernundistas
 157. terciarización o terciarizacióm
 158. tergiversación o tergiversacióm
 159. termal o ternal
 160. termales o ternales
 161. termas o ternas
 162. termes o ternes
 163. termidor o ternidor
 164. termina o ternina
 165. terminaba o terninaba
 166. terminaban o terninaban
 167. terminaciones o terninaciones
 168. terminación o terninación
 169. terminada o terninada
 170. terminadas o terninadas
 171. terminado o terninado
 172. terminador o terninador
 173. terminados o terninados
 174. terminal o terninal
 175. terminales o terninales
 176. terminan o terninan
 177. terminando o terninando
 178. terminante o terninante
 179. terminantes o terninantes
 180. terminar o terninar
 181. terminara o terninara
 182. terminaran o terninaran
 183. terminarla o terninarla
 184. terminarlo o terninarlo
 185. terminaron o terninaron
 186. terminarse o terninarse
 187. terminará o terninará
 188. terminarán o terninarán
 189. terminarás o terninarás
 190. terminaré o terninaré
 191. terminaría o terninaría
 192. terminarían o terninarían
 193. terminas o terninas
 194. terminase o terninase
 195. terminasen o terninasen
 196. terminaste o terninaste
 197. terminator o terninator
 198. termine o ternine
 199. terminen o terninen
 200. termines o ternines
 201. termino o ternino
 202. terminología o terninología
 203. terminologías o terninologías
 204. terminológica o terninológica
 205. terminológicas o terninológicas
 206. terminológico o terninológico
 207. terminológicos o terninológicos
 208. terminus o terninus
 209. terminándose o terninándose
 210. terminé o terniné
 211. terminó o terninó
 212. termitas o ternitas
 213. termo o terno
 214. termocupla o ternocupla
 215. termodinámica o ternodinánica
 216. termodinámico o ternodinánico
 217. termodinámicos o ternodinánicos
 218. termoeléctrica o ternoeléctrica
 219. termoeléctrica o ternoeléctrica
 220. termonuclear o ternonuclear
 221. termonucleares o ternonucleares
 222. termorregulaci o ternorregulaci
 223. termos o ternos
 224. termosfera o ternosfera
 225. termosifón o ternosifón
 226. termosifón o termosifóm
 227. termostato o ternostato
 228. termostatos o ternostatos
 229. termófilas o ternófilas
 230. termófilo o ternófilo
 231. termófilos o ternófilos
 232. termómetro o ternónetro
 233. termómetros o ternónetros
 234. terna o terma
 235. ternaria o termaria
 236. ternario o termario
 237. ternas o termas
 238. terne o terme
 239. ternera o termera
 240. terneras o termeras
 241. ternero o termero
 242. terneros o termeros
 243. terneza o termeza
 244. terni o termi
 245. terno o termo
 246. ternos o termos
 247. ternura o termura
 248. ternuras o termuras
 249. terragno o terragmo
 250. terraplén o terraplém
 251. territorialmen o territorialnen
 252. terrorismo o terrorisno
 253. terrorismos o terrorisnos
 254. terrón o terróm
 255. terán o terám
 256. tesalónica o tesalómica
 257. testificación o testificacióm
 258. tesón o tesóm
 259. tetracampeón o tetracampeóm
 260. tetuán o tetuám
 261. tetánico o tetámico
 262. teutón o teutóm
 263. textualmente o textualnente
 264. tezozómoc o tezozónoc
 265. tfno o tfmo
 266. tgn o tgm
 267. thatcherismo o thatcherisno
 268. thelma o thelna
 269. thermidor o thernidor
 270. thorn o thorm
 271. thorndike o thormdike
 272. thorne o thorme
 273. thurman o thurnan
 274. thymelaea o thynelaea
 275. thymus o thynus
 276. thánatos o thámatos
 277. tiananmen o tianannen
 278. tiburón o tiburóm
 279. tibón o tibóm
 280. tienanmen o tienannen
 281. tierna o tierma
 282. tiernas o tiermas
 283. tierney o tiermey
 284. tierno o tiermo
 285. tiernos o tiermos
 286. tietmeyer o tietneyer
 287. tifón o tifóm
 288. tikún o tikúm
 289. tilma o tilna
 290. tilín o tilím
 291. timbón o timbóm
 292. timón o timóm
 293. tipificación o tipificacióm
 294. tipismo o tipisno
 295. tiquismiquis o tiquisniquis
 296. tirabuzón o tirabuzóm
 297. tiralíneas o tiralímeas
 298. tirarme o tirarne
 299. tirarnos o tirarmos
 300. tirarán o tirarám
 301. tirándole o tirámdole
 302. tirándolo o tirámdolo
 303. tirándome o tirámdome
 304. tirándose o tirámdose
 305. tiránica o tirámica
 306. tiránicas o tirámicas
 307. tiránico o tirámico
 308. tiránicos o tirámicos
 309. tirón o tiróm
 310. tiscornia o tiscormia
 311. titulación o titulacióm
 312. titularización o titularizacióm
 313. titulización o titulizacióm
 314. titán o titám
 315. titánica o titámica
 316. titánico o titámico
 317. titánicos o titámicos
 318. titín o titím
 319. titón o titóm
 320. tizimín o tizimím
 321. tiznada o tizmada
 322. tiznadas o tizmadas
 323. tiznado o tizmado
 324. tiznados o tizmados
 325. tizne o tizme
 326. tizón o tizóm
 327. tlalmanalco o tlalnanalco
 328. tlfno o tlfmo
 329. tm o tn
 330. tmb o tnb
 331. tmm o tnn
 332. tms o tns
 333. tn o tm
 334. tnc o tmc
 335. tne o tme
 336. tnf o tmf
 337. tnm o tnn
 338. tnm o tmm
 339. tnp o tmp
 340. tnt o tmt
 341. tobogán o tobogám
 342. tobón o tobóm
 343. tocarme o tocarne
 344. tocarnos o tocarmos
 345. tocarán o tocarám
 346. tocornal o tocormal
 347. tocándola o tocámdola
 348. tocándole o tocámdole
 349. tocándolo o tocámdolo
 350. tocándome o tocámdome
 351. tocándose o tocámdose
 352. tocón o tocóm
 353. todman o todnan
 354. toisón o toisóm
 355. tokman o toknan
 356. tolerarán o tolerarám
 357. tolman o tolnan
 358. tolón o tolóm
 359. tomarnos o tomarmos
 360. tomarán o tomarám
 361. tomistón o tomistóm
 362. tomándola o tomámdola
 363. tomándolas o tomámdolas
 364. tomándole o tomámdole
 365. tomándolo o tomámdolo
 366. tomándolos o tomámdolos
 367. tomándome o tomámdome
 368. tomándose o tomámdose
 369. tomín o tomím
 370. toparme o toparne
 371. toparnos o toparmos
 372. topónimo o topómimo
 373. topónimos o topómimos
 374. toresma o toresna
 375. tormenta o tornenta
 376. tormentas o tornentas
 377. tormento o tornento
 378. tormentos o tornentos
 379. tormentosa o tornentosa
 380. tormentosas o tornentosas
 381. tormentoso o tornentoso
 382. tormentosos o tornentosos
 383. tormes o tornes
 384. tormo o torno
 385. torna o torma
 386. tornaba o tormaba
 387. tornadiza o tormadiza
 388. tornado o tormado
 389. tornados o tormados
 390. tornar o tormar
 391. tornara o tormara
 392. tornarse o tormarse
 393. tornará o tormará
 394. tornaría o tormaría
 395. tornas o tormas
 396. tornasol o tormasol
 397. tornasolada o tormasolada
 398. tornasolado o tormasolado
 399. tornasolados o tormasolados
 400. tornatore o tormatore
 401. torne o torme
 402. torneada o tormeada
 403. torneadas o tormeadas
 404. torneado o tormeado
 405. torneados o tormeados
 406. torneo o tormeo
 407. torneos o tormeos
 408. torner o tormer
 409. tornera o tormera
 410. tornero o tormero
 411. tornillería o tormillería
 412. tornillo o tormillo
 413. tornillos o tormillos
 414. torniquete o tormiquete
 415. torno o tormo
 416. tornos o tormos
 417. tornquist o tormquist
 418. tornándose o tormámdose
 419. torné o tormé
 420. tornó o tormó
 421. torpón o torpóm
 422. torrejón o torrejóm
 423. torrencialment o torrencialnent
 424. torreznos o torrezmos
 425. torreón o torreóm
 426. torsión o torsióm
 427. torturarme o torturarne
 428. torán o torám
 429. tostación o tostacióm
 430. tostón o tostóm
 431. totalitarismo o totalitarisno
 432. totalitarismos o totalitarisnos
 433. totalización o totalizacióm
 434. totalmente o totalnente
 435. totmés o totnés
 436. totorno o totormo
 437. totémico o toténico
 438. totémicos o toténicos
 439. totón o totóm
 440. touchdown o touchdowm
 441. toulmin o toulnin
 442. tourmalet o tournalet
 443. tourneur o tourmeur
 444. tournier o tourmier
 445. tournée o tourmée
 446. town o towm
 447. townes o towmes
 448. townley o towmley
 449. toxicómana o toxicónana
 450. toxicómano o toxicónano
 451. toxicómanos o toxicónanos
 452. toxoplasma o toxoplasna
 453. toxoplasmosis o toxoplasnosis
 454. toynbee o toymbee
 455. tpm o tpn
 456. trabajarán o trabajarám
 457. trabazón o trabazóm
 458. tracción o traccióm
 459. tradicionalismo o tradicionalisno
 460. tradicionalmente o tradicionalnente
 461. tradición o tradicióm
 462. traducción o traduccióm
 463. traducirán o traducirám
 464. traduciéndose o traduciémdose
 465. traedme o traedne
 466. traerme o traerne
 467. traernos o traermos
 468. traerán o traerám
 469. tragarme o tragarne
 470. tragicómica o tragicónica
 471. tragicómico o tragicónico
 472. tragándose o tragámdose
 473. traicionarme o traicionarne
 474. traición o traicióm
 475. trajín o trajím
 476. tramitación o tramitacióm
 477. tramitarán o tramitarám
 478. trampolín o trampolím
 479. tranquilizarme o tranquilizarne
 480. transdérmicos o transdérnicos
 481. transforma o transforna
 482. transformaba o transfornaba
 483. transformaban o transfornaban
 484. transformable o transfornable
 485. transformables o transfornables
 486. transformaciones o transfornaciones
 487. transformación o transfornación
 488. transformada o transfornada
 489. transformadas o transfornadas
 490. transformado o transfornado
 491. transformador o transfornador
 492. transformadora o transfornadora
 493. transformadora o transfornadora
 494. transformadores o transfornadores
 495. transformados o transfornados
 496. transforman o transfornan
 497. transformando o transfornando
 498. transformar o transfornar
 499. transformara o transfornara
 500. transformaran o transfornaran
 501. transformarla o transfornarla
 502. transformarlas o transfornarlas
 503. transformarlo o transfornarlo
 504. transformarlos o transfornarlos
 505. transformarme o transfornarne
 506. transformarnos o transfornarnos
 507. transformaron o transfornaron
 508. transformarse o transfornarse
 509. transformará o transfornará
 510. transformarán o transfornarán
 511. transformaría o transfornaría
 512. transformarían o transfornarían
 513. transformase o transfornase
 514. transforme o transforne
 515. transformen o transfornen
 516. transformismo o transfornisno
 517. transformista o transfornista
 518. transformistas o transfornistas
 519. transformándol o transfornándol
 520. transformándol o transfornándol
 521. transformándol o transfornándol
 522. transformándol o transfornándol
 523. transformándose o transfornándose
 524. transformó o transfornó
 525. transfuguismo o transfuguisno
 526. transmediterrá o transnediterrá
 527. transmigración o transnigración
 528. transmisibilid o transnisibilid
 529. transmisible o transnisible
 530. transmisibles o transnisibles
 531. transmisiones o transnisiones
 532. transmisión o transnisión
 533. transmisor o transnisor
 534. transmisora o transnisora
 535. transmisoras o transnisoras
 536. transmisores o transnisores
 537. transmission o transnission
 538. transmita o transnita
 539. transmitan o transnitan
 540. transmite o transnite
 541. transmiten o transniten
 542. transmitente o transnitente
 543. transmitida o transnitida
 544. transmitidas o transnitidas
 545. transmitido o transnitido
 546. transmitidos o transnitidos
 547. transmitiendo o transnitiendo
 548. transmitiera o transnitiera
 549. transmitieran o transnitieran
 550. transmitieron o transnitieron
 551. transmitir o transnitir
 552. transmitirla o transnitirla
 553. transmitirlas o transnitirlas
 554. transmitirle o transnitirle
 555. transmitirles o transnitirles
 556. transmitirlo o transnitirlo
 557. transmitirlos o transnitirlos
 558. transmitirnos o transnitirnos
 559. transmitirse o transnitirse
 560. transmitirá o transnitirá
 561. transmitirán o transnitirán
 562. transmitiría o transnitiría
 563. transmitiéndos o transnitiéndos
 564. transmitió o transnitió
 565. transmito o transnito
 566. transmití o transnití
 567. transmitía o transnitía
 568. transmitían o transnitían
 569. transmuta o transnuta
 570. transmutacione o transnutacione
 571. transmutación o transnutación
 572. transmutado o transnutado
 573. transmutar o transnutar
 574. transversalmente o transversalnente
 575. trasatlántica o trasatlámtica
 576. trasatlántico o trasatlámtico
 577. trasatlánticos o trasatlámticos
 578. trasforma o trasforna
 579. trasformación o trasfornación
 580. trasformación o trasformacióm
 581. trasgresión o trasgresióm
 582. traslación o traslacióm
 583. trasladarme o trasladarne
 584. trasladarnos o trasladarmos
 585. trasladarán o trasladarám
 586. trasladándose o trasladámdose
 587. trasmano o trasnano
 588. trasmediterrán o trasnediterrán
 589. trasmediterrán o trasmediterrám
 590. trasmisiones o trasnisiones
 591. trasmisión o trasnisión
 592. trasmisión o trasmisióm
 593. trasmisor o trasnisor
 594. trasmite o trasnite
 595. trasmiten o trasniten
 596. trasmitida o trasnitida
 597. trasmitidas o trasnitidas
 598. trasmitido o trasnitido
 599. trasmitiendo o trasnitiendo
 600. trasmitir o trasnitir
 601. trasmitirle o trasnitirle
 602. trasmitió o trasnitió
 603. trasmitía o trasnitía
 604. trasmitían o trasnitían
 605. trasmundo o trasnundo
 606. trasmutación o trasnutación
 607. trasmutación o trasmutacióm
 608. trasnochada o trasmochada
 609. trasnochadas o trasmochadas
 610. trasnochado o trasmochado
 611. trasnochador o trasmochador
 612. trasnochadores o trasmochadores
 613. trasnochados o trasmochados
 614. trasnochar o trasmochar
 615. trasnoche o trasmoche
 616. trasposición o trasposicióm
 617. trastorna o trastorma
 618. trastornaba o trastormaba
 619. trastornada o trastormada
 620. trastornado o trastormado
 621. trastornados o trastormados
 622. trastornar o trastormar
 623. trastorno o trastormo
 624. trastornos o trastormos
 625. trastornó o trastormó
 626. trastámara o trastánara
 627. tratarme o tratarne
 628. tratarnos o tratarmos
 629. tratarán o tratarám
 630. tratándola o tratámdola
 631. tratándolo o tratámdolo
 632. tratándolos o tratámdolos
 633. tratándome o tratámdome
 634. tratándose o tratámdose
 635. travestismo o travestisno
 636. trayéndole o trayémdole
 637. trayéndome o trayémdome
 638. treatment o treatnent
 639. trepidación o trepidacióm
 640. triatlón o triatlóm
 641. tribalismo o tribalisno
 642. tribulación o tribulacióm
 643. tributación o tributacióm
 644. tributarán o tributarám
 645. tricampeón o tricampeóm
 646. tricornio o tricormio
 647. tricornios o tricormios
 648. trifón o trifóm
 649. trigémino o trigénino
 650. trillón o trillóm
 651. tripulación o tripulacióm
 652. tripón o tripóm
 653. tristán o tristám
 654. tristón o tristóm
 655. trituración o trituracióm
 656. tritón o tritóm
 657. triunfalismo o triunfalisno
 658. triunfalismos o triunfalisnos
 659. triunfalmente o triunfalnente
 660. trivialización o trivializacióm
 661. triángulo o triámgulo
 662. triángulos o triámgulos
 663. trocánter o trocámter
 664. trocóniz o trocómiz
 665. trombón o trombóm
 666. tropezándose o tropezámdose
 667. tropezón o tropezóm
 668. tropismo o tropisno
 669. tropismos o tropisnos
 670. trotskismo o trotskisno
 671. truhán o truhám
 672. trujamán o trujamám
 673. trámaco o tránaco
 674. trámite o tránite
 675. trámites o tránites
 676. tránsfuga o trámsfuga
 677. tránsfugas o trámsfugas
 678. tránsito o trámsito
 679. tránsitos o trámsitos
 680. trémolo o trénolo
 681. trémolos o trénolos
 682. trémula o trénula
 683. trémulas o trénulas
 684. trémulo o trénulo
 685. trémulos o trénulos
 686. tuchman o tuchnan
 687. tucumán o tucumám
 688. tucán o tucám
 689. tudjman o tudjnan
 690. tuición o tuicióm
 691. tulcán o tulcám
 692. tulipán o tulipám
 693. tumefacción o tumefaccióm
 694. tumoración o tumoracióm
 695. turbación o turbacióm
 696. turbión o turbióm
 697. turisme o turisne
 698. turismo o turisno
 699. turismos o turisnos
 700. turkmenistán o turknenistán
 701. turmalina o turnalina
 702. turmix o turnix
 703. turn o turm
 704. turnado o turmado
 705. turnarse o turmarse
 706. turnbull o turmbull
 707. turner o turmer
 708. turno o turmo
 709. turnos o turmos
 710. turnándose o turmámdose
 711. turrón o turróm
 712. turín o turím
 713. turón o turóm
 714. tuñón o tuñóm
 715. tvm o tvn
 716. tvn o tvm
 717. txomín o txomím
 718. támara o tánara
 719. támesis o tánesis
 720. tánatos o támatos
 721. tándem o támdem
 722. tánger o támger
 723. tánico o támico
 724. tántalo o támtalo
 725. tántrico o támtrico
 726. técn o técm
 727. técnica o técmica
 728. técnicas o técmicas
 729. técnico o técmico
 730. técnicos o técmicos
 731. témpano o ténpano
 732. témpanos o ténpanos
 733. témpera o ténpera
 734. témporas o ténporas
 735. témporo o ténporo
 736. téneo o témeo
 737. téngalo o témgalo
 738. téngase o témgase
 739. térmica o térnica
 740. térmicas o térnicas
 741. térmico o térnico
 742. térmicos o térnicos
 743. término o térnino
 744. términos o térninos
 745. tímbrica o tínbrica
 746. tímbrico o tínbrico
 747. tímida o tínida
 748. tímidas o tínidas
 749. tímido o tínido
 750. tímidos o tínidos
 751. tímpano o tínpano
 752. tímpanos o tínpanos
 753. tíner o tímer
 754. tómala o tónala
 755. tómalo o tónalo
 756. tómate o tónate
 757. tómatelo o tónatelo
 758. tómbola o tónbola
 759. tómbolas o tónbolas
 760. tómelo o tónelo
 761. tómese o tónese
 762. tónica o tómica
 763. tónicas o tómicas
 764. tónico o tómico
 765. tónicos o tómicos
 766. tönnies o tömmies
 767. túmbate o túnbate
 768. túmulo o túnulo
 769. túmulos o túnulos
 770. túnel o túmel
 771. túneles o túmeles
 772. túnez o túmez
 773. túnica o túmica
 774. túnicas o túmicas
 775. túnidos o túmidos